Loading...
*
Alternate Text فارسی
  • Alternate Text فارسی
  • Alternate Text انگلیسی

چشم انداز

چشم انداز

بنیاد نیکوکاری فرشته ها با استعانت از خداوند متعال و جهت ارتقای مدل های بهره وری سازمانی و نیل به اهداف عالیه انسانی ، افق چشم انداز خود را اعلام می دارد :

خیریه برتر کشور در حمایت مؤثر  از کودکان بیمار و توانیاب به منظور بالفعل نمودن توانایی های ایشان

 

برای رسش به این هدف، بهره گیری از منابع اجتماعی مورد توجه این سازمان نیکوکاری است :

الف - ارتباط مستقیم با شرکتها، سازمانها و سایر اشخاص حقوقی به منظور بهره گیری از پتانسیل مسؤولیت اجتماعی آنها

ب - شناسایی خیرین حقیقی در داخل و خارج از کشور و بهره گیری از شبکه نیکوکاران مستقل ایرانی در جهان

ج - تلاش برای تبیین فعالیت های این بنیاد مردم نهاد از طریق ارتباط گیری رو در رو با ایرانیان در سطح کشور

د- تلاش برای استفاده از ظرفیت باورهای دینی مردمی همچون صدقه و زکات به منظور تخصیص آنها برای توانیابی کودکان نیازمند